• Arja Kapitein

    Marinda's Fotografie

Arja Kaptein (D66): 'In Westfriesland zijn 900 woningen te weinig gebouwd. De provincie moet gemeenten gaan helpen'

REGIO De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Arja Kaptein van D66.

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen? 

Als oud-gemeenteraadslid uit Medemblik heb ik zelf ervaren hoe belangrijk de provincie is voor ons als inwoners. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over waar windmolens komen en over de kaders waar woningen gebouwd mogen worden. Hete hangijzers op dit moment zijn bijvoorbeeld hoe met de bomenkap rondom de AC de Graafweg moet worden omgegaan. Worden de bomen goed genoeg gecompenseerd, of verliezen we natuur door de aanpassingen van de AC De Graafweg?

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Gezien de woningnood, wil D66 snel woningen realiseren. Dit kan het snelste door te bouwen op locaties waar nu al gebouwd mag worden. De afgelopen jaren zijn er 12.000 (in Westfriesland 900) woningen te weinig gebouwd, terwijl hier wel locaties voor waren aangewezen. Wij willen dan ook dat de provincie gemeenten gaat helpen 'zachte' bouwplannen 'hard' gaat maken, zodat de schop de grond in kan. Dan hoeft er ook niet gebouwd te worden in ons groene open landschap, want dat hebben we nodig voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, rust en recreatie.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?

Wij streven naar spreiding van toerisme naar de kleinere cultuursteden en naar onbekende of nieuwe natuurgebieden die ook aantrekkelijk zijn voor toeristen. 'Holland Boven Amsterdam' doet goed werk en heeft bewezen dat zij onze provincie boven Amsterdam effectief promoot. Gemeenten kunnen individueel lang niet zoveel resultaten behalen. Niet iedere gemeente heeft hier voldoende capaciteit voor. Onze kracht is dat we onze regio's presenteren. Dan hebben we een unieke propositie voor toeristen.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

Bereikbaarheid is belangrijk voor ons. Voor een aantal knelpunten is het nodig dat we meer asfalt neerleggen. Maar wij willen vooral ook andere oplossingen. Wij willen vol investeren in fiets en OV. Ook willen we Noord-Hollanders verleiden tot andere manieren van reizen. Dat is beter voor het milieu, voor de gezondheid van de Noord-Hollandse inwoners en voor de doorstroom van verkeer. Het gaat dus om én én. De veelzijdige aanpak van de corridor A7 en A8 komende jaren, is een mooi voorbeeld van hoe het wel kan.

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij (zie bijvoorbeeld het plan 'Amsterdam Wetlands'). Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren? 

In Westfriesland speelt gelukkig de problematiek van de bodemdaling niet. Het is een groot issue, waar naar onze mening samen met agrariërs echt wat aan gedaan moet worden. Wij hebben middels een motie in onze provincie hier een groot bedrag voor vrijgemaakt (1,6 miljoen). In Westfriesland zijn er kansen voor innovatie op landbouw gebied. Zeker voor kringlooplandbouw. Samen met agrariërs en andere organisaties willen wij proeftuinen ontwikkelen om ervaringen op te doen en deze vervolgens breed te delen voor grootschalige uitrol.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op (en communicatie over cq inspraakmogelijkheden bij) het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen? 

Westfriesland heeft geen duinen, dus dit issue speelt niet in onze regio. Wel speelt een bomenkap issue rondom de verbetering van de AC de Graafweg. Wij vinden natuurlijk ook dat de veiligheid van deze weg de eerste prioriteit moet krijgen, ook als dit ten koste gaan van bomen. Maar dat neemt niet weg, dat we nog eens heel kritisch moeten gaan kijken wat we wel kunnen doen aan bomen behoud, bomen verplaatsing en aan compensatie van deze bomen. Dit is een zwaar en serieus punt voor ons.

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen? Zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond? 

Wat D66 betreft moeten alle bedrijven zich aan dezelfde (Europese) regels houden. Dus ook Tata Steel in IJmond. Deze Europese regels zijn al de strengste in de wereld. Wij willen de bedrijven wel ondersteunen in de transitie naar schonere productie met behoud van werkgelegenheid. Daarnaast zullen wij streng toezien op naleving van de huidige normen en de productie van fijnstof. Schone lucht, schoon water en een schone bodem zijn immers van levensbelang.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

Noord-Holland biedt veel kansen voor de opwekking van duurzame energie uit wind, water en zon. Deze mogelijkheden moeten allemaal worden benut. Per regio moet gezocht worden naar een juiste mix, met inachtneming van het landschap. D66 ziet vooral op zee veel ruimte voor windmolens. Op land zien wij ruimte voor lijnopstellingen van windmolens langs snelwegen en kanalen. Uitgesloten van windenergie blijven: natuur- en recreatiegebieden, UNESCO- werelderfgoed, weidevogel-leefgebieden en de Afsluitdijk. D66 wil graag met de gemeenteraden in gesprek om te verkennen of en hoe maatwerk mogelijk is. Dus niet opleggen vanuit de provincie, maar in samenwerking.