• Diara Dekker

    TESSA BRUGGINK

Diana Dekker (CDA): 'Start snelbus over N23 en verdubbel spoor Enkhuizen-Hoorn'

HOORN De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Diana Dekker van het CDA. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen?

Provinciale Staten beslissen over Ruimtelijke Ordening, waar worden bijvoorbeeld nieuwe woningen gebouwd. Mobiliteit, waar leggen we nieuwe wegen en hoe is ons OV ingericht. Milieu, wat zijn onze klimaatopgaven, hoe gaan we die behalen en op welke gronden wordt dat gerealiseerd. De woningnood is voor het CDA het belangrijkste thema en de toestemming, als gemeenten dat willen, om buiten bebouwd gebied te bouwen moet gegeven worden.

Dus de provincie moet bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Ja dat moeten we toestaan, als gemeenten daar behoefte aan hebben. We hebben het vertrouwen dat de gemeenten, met ook een democratisch gekozen bestuur, die zelf heel goed in kaart kunnen brengen wat de lokale woonbehoefte is voor zowel starters als senioren, hier de juiste keuze in kunnen maken.

[De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie Holland boven Amsterdam opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om
de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?]

Het CDA wil graag een toeristen OV-kaart invoeren, zodat ze één ticket kunnen kopen om daar de hele provincie mee in te trekken. Met de trein ben je namelijk zo in alle prachtige steden die Noord-Holland rijk is.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

De bereikbaarheid van (oostelijk) West-Friesland is aanzienlijk verbeterd door de komst van de N307. Investeren in asfalt én OV zijn van groot belang om de bereikbaarheid en leefbaarheid overal te garanderen. Deze staat zo onder druk dat kiezen voor alleen asfalt of openbaar vervoer geen optie is om de druk te verlichten. Daarom zijn wij ook groot voorstander van het dubbelen van spoor tussen Enkhuizen en Hoorn en willen we de Houtribdijk naar Lelystad verdubbelen. Daarnaast willen we graag een snelbus over de N23. En maatwerk bieden, door inzet van flexibel busvervoer, op afroep, waar nodig.

[Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer natuurbeheerders worden, of op zijn minst overstappen op minder
intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?]

Nee, het CDA is voorstander van peil volgt functie. Je kunt niet zomaar delen van de grond onder water zetten zonder goed alternatief plan voor de telers op die gebieden. Er is nog veel innovatie mogelijk op dit gebied, zoals onderwater drainage. Dat moeten we eerst onderzoeken. Boeren moeten hun bedrijf rendabel kunnen houden.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op en inspraak mogelijk bij het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?

De bomenkap is onderdeel van een plan om de oorspronkelijke natuur in de duin te herstellen en de biodiversiteit te verhogen. Er wordt slechts een beperkt stuk bos gekapt om een klein stuk duin weer om te vormen tot stuifduinen. Het CDA onderkent de noodzaak van de kap, maar begrijpt ook de gevoeligheid. Het CDA wil dat bekeken wordt of de tweede en derde fase van het plan aanpassing behoeven. Met name de kap van de bomen bij Kaapnol ligt gevoelig dus als daar een aanpassing mogelijk is, zou dat mooi zijn, vindt het CDA.

[Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen; zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de
IJmond?]

Het CDA maakt zich zorgen om de luchtkwaliteit rondom Tata Steel. Toch zijn we ons ook bewust van de enorme werkgelegenheid die Tata biedt. Daarom wil het CDA snel inzetten op andere oplossingen voor de luchtvervuiling, zoals een hal om de grafietdeeltjes op te vangen.
 
Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel horizonvervuiling is acceptabel?

Het CDA wil realistisch en betaalbaar de klimaatdoelen van Parijs halen. Dit betekent dat voor zonne-energie op daken voorrang krijgt op zonneweides en windenergie geplaatst wordt op plaatsen waar daar draagvlak voor is.