• herinrichting AC de Graafweg vanaf 2019 verwacht.

    Foto Provincie Noord-Holland

Opmeer: meer 'stil asfalt'

Meer aandacht voor stil asfalt en bomen nodig

OPMEER Gemeente Opmeer vraagt de Provincie Noord-Holand om meer aandacht voor stil asfalt bij de plannen voor de vernieuwing en reconstructie van de N241, AC de Graafweg. Het gemeentebestuur vraagt daarom in een brief als reactie op het zogeheten Provinciaal Inpassings Plan voor de N241.

STIL TRACÉ Kort en goed vraagt het college van B&W aan de provincie om langs het hele te vernieuwen tracé van de AC de Graafweg stil affalt aan te leggen. Het is één van de maatregelen om verkeerslawaai tegen te gaan.

Gemeente Opmeer verwacht in de toekomst voor de AC de Graafweg meer verkeer en dus ook meer verkeerslawaai. De provincie verwacht dat er juist minder verkeer komt, met de vernieuwing en aanleg van de Westfrisiaweg bij Heerhugowaard. Het Opmeerse college is het daarmee niet eens.

De Ac de Graafweg gaat bovendien langs steeds meer (nieuwe) woonwijken en dus liggen steeds meer woongebieden in de geluidszones van de weg. Gemeente Opmeer concludeert: "Ter hoogte van de woonwijk Heerenweide is eerder al gekozen voor de aanleg van stil asfalt. Ook verzoeken wij u ter hoogte van de Koekoeksbloem aanvullende maatregelen te overwegen, teneinde de geluidsbelasting op de gevels van de woningen hier te beperken."

BOMEN Gemeente Opmeer wijst ook op de inrichting van de weg. De weg wordt breder, maar dat scheelt ook ruimte die nu soms nog groen is. Of zoals tussen Pade en de nieuwe woonwijk Heerenweide, waar veel bomen staan. Kappen bomen voor veiligheid graag alleen in overleg, vraagt de gemeente. Er moet heel snel een groenplan komen en worden uitgevoerd. Bovendien wordt gevraagd om de groenstrook bij het plan Heerenweide te behouden: dat betekent nieuwe tekeningen, waar de weg nu 1,5 tot 2 meter was verlegd.

TUNNELONDERZOEK Het college van Opmeer geeft aan dat de gemeenteraad een nieuw onderzoek wil naar een tunnel voor fietsers en voetgangers, naast het oude onderzoek van 2006. Daar kwam men destijds al niet uit en nu is er de vraag om nieuw onderzoek. "Destijds zijn daarbij 3 mogelijkheden naar voren gekomen, te weten: aanleg van een tunnel bij de kruising Pade-N 241, aanleg van een tunnel tussen de Pade en de Middelweg/Breestraat en aanleg van een tunnel bij de kruising MiddelwegZBreestraatZN241. Wij begrijpen dat het opnieuw onderzoek doen naar de mogelijkheid van de aanleg van een tunnel vertragend werkt voor de voorbereiding van het Provinciaal Inpassingsplan en dat de aanleg van een tunnel in een afzonderlijke ruimtelijke procedure moet worden ingepast", zo schrijft Opmeer. Opmeer neemt het uitstel van de aanleg voor lief en vraagt de Provincie om een bijdrage in de onderzoekskosten.