• Peter Raven uit Bovenkarspel staat op nummer 12 voor Code Oranje.

    Code Oranje

Peter Raven (Code Oranje): 'Trek de Amsterdamse Noord-Zuidlijn door naar Hoorn'

BOVENKARSPEL De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat inwoners? Wat is de invloed van kiezers? Valt er wel iets te kiezen? Het Westfries Weekblad laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen op 20 maart lokale kandidaten aan het woord. Dit keer Peter Raven (68) uit Bovenkarspel. Hij staat op plek nummer 12 voor Code Oranje.

Geef één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen?

De provinciale taken bevatten onder andere de ruimtelijke inrichting van onze provincie, infrastructuur en ook economische ontwikkelingen. Voor mijn regio is van belang dat de ontsluiting verder ontwikkelt wordt. Denk aan het verder opwaarderen van de N307 vanuit West-Friesland naar Lelystad inclusief een railverbinding. Een snellere verbinding naar Amsterdam is van levensbelang voor het behouden van mensen in onze regio.

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Woningcontingenten per gemeente moet afgeschaft worden, dit werkt remmend op de ontwikkeling. Geef gemeenten de ruimte om die plannen die er zijn snel te kunnen ontwikkelen. Wonen in de groen ruimte is lang niet altijd noodzakelijk voor een snelle ontwikkeling van woningbouwlocaties. Geef gemeenten de ruimte om creatief zijn in het ontwikkelen van woningen en woonlocaties.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar West-Friesland?

Samen met ondernemers en gemeenten Holland boven Amsterdam verder uitwerken. Noord-Holland boven Amsterdam heeft veel te bieden. Rondom thema's als kaas, bloembollen, VOC steden/ Gouden Eeuw, waterrecreatie heeft onze provincie veel te bieden.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

Het doortrekken van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn naar Purmerend of Hoorn zou onderzocht moeten worden. Uitgangspunt moet zijn, binnen het half uur vanuit West-Friesland naar het centrum van Amsterdam. Doortrekken van de vierbaansweg de N307 naar Lelystad en verder naar Zwolle. De economische ontwikkeling voor de toekomst ligt in het oosten van Europa, als distributie en vers regio is deze ontsluiting een must.

Natuurbeschermers zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden zodat het grondwaterpeil omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij (zie bijvoorbeeld het plan 'Amsterdam Wetlands'). Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

De CO2-productie moet teruggeschroefd worden. Samen met boeren en tuinders aan oplossingen werken. Dit samen optrekken bevordert het draagvlak. De provincie moet een faciliterende rol aannemen in de innovatie in de land- en tuinbouw naar een duurzamere land- en tuinbouw die dan ook perspectiefvol is en blijft.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden?

Betrek burgers, leg uit waarom bepaalde zaken opgepakt moeten worden, neem ze serieus. Ze hebben kennis en kunde en komen dan met constructieve ideeën en suggesties.

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen (zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond)? 

Willen bedrijven in ons drukbevolkte gebied blijven draaien, dan dienen zij te innoveren. Zeker Tata Steel. Liefst vrijwillig, maar zo nodig onder stevige druk/verplichting. Betrek actief de omwonenden bij de maatregelen. Laat ze meekijken en meedenken. Dat wekt vertrouwen en zorgt voor concreet resultaat (dit is echt een beproefde methode - ook in andere plekken in ons land). Ook hier weer, betrek burgers bij het probleem, leg uit wat er speelt en betrek ze bij mogelijke oplossingen. Openheid is heel belangrijk in deze.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

Het klimaatbeleid is een ingewikkelde kwestie. Waar begin je en waar wil je uiteindelijk naar toe. Betrek inwoners bij planvorming en uitwerking. Geef ze medezeggenschap, invloed en mogelijk eigenaarschap bij energieontwikkelingen. Het ontwikkelen van een tijdpad in realisatie, waarin eventuele doelen bereikt moeten zijn, kan een goed hulpmiddel zijn.