• Elsa van de Loo is lijsttrekker voor NIDA.

    NIDA

Politieke partij NIDA: 'Hoogbouw bij voorkeur rondom OV-knooppunten'

NOORD-HOLLAND De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat inwoners? Wat is de invloed van kiezers? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen op 20 maart lokale kandidaten aan het woord. Dit keer Elsa van de Loo, lijsttrekker van NIDA.

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen? 

De Provinciale Staten dragen verantwoordelijkheid voor natuurbeheer, openbaar vervoeren aanleg van wegen; daarnaast kiezen de statenleden namens de kiezers ook de leden van de Eerste Kamer en hebben ze te maken met waterbeheer het via het toezicht op de waterschappen. Dat polderlandschap? Die lange weg? Die bus die wel wat vaker zou mogen rijden? Als kiezer krijg je bij de eerste meters buiten je huis al met beslissingen van de provincie te maken krijgt.

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Is het tijd dat de provincie de mogelijkheden voor gemeenten om uit te breiden gaat verruimen? Met andere woorden: moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Bij NIDA hebben we begrip voor woningnood. Zowel dorpen als steden hebben het lastig en de sociale cohesie - en daarmee ook mantelzorg! - heeft eronder te lijden wanneer het families onmogelijk wordt gemaakt in de buurt van elkaar te blijven wonen. We kiezen hier echter niet voor de makkelijke optie van het volbouwen van het groene hart, want daar creëren we op de lange termijn weer andere klimaat- en leefbaarheidsproblemen mee. Liever ondersteunen we via de provincie innovatieve projecten die de natuur minder zwaar belasten en die ervoor zorgen dat het ook prettig wonen blijft, denk bijvoorbeeld aan meer hoogbouw bij voorkeur rondom OV-knooppunten.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om toeristen te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?

Voordat er geconcludeerd wordt dat 'deze kostbare exercitie niets oplevert', lijkt het ons beter om een gedegen onderzoek hiernaar te verrichten. De dorpen en steden buiten Amsterdam hebben toeristen ontzettend veel te bieden. Denk aan de schoonheid en weidse aanzichten van de polder, aan de klassieke blik op de Zaanstreek, aan de prachtige kust. Toch zal de naam Zaanstreek misschien internationaal minder aansprekend zijn dan het wereldvermaarde Amsterdam. NIDA zou met plezier een oproep tot een gedegen kosten-batenonderzoek ondersteunen, maar zou niet direct de huidige constructie afschieten.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

Met het oog op de toekomst, zet NIDA in op investeringen in openbaar vervoer. Te veel asfalt zorgt voor problemen in waterbeheer en voor een groei van CO2-uitstoot. Bevolkingsgroei en toename van autobezit zetten mens en natuur teveel onder druk. Winst voor een meer efficiënte mobiele doorstroom ligt vooral in verbetering van het openbaar vervoer. Wij pleiten voor een uitbreiding en voor het veel goedkoper maken van openbaar vervoer zodat het een reëel alternatief voor de auto wordt.

Natuurbeschermers zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil omhoog kan. Moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

Zeer zeker. Met de stijging van de zeespiegel wordt het ook steeds belangrijker dat we ons grondwaterpeil verhogen, dat we voorkomen dat dijken uitdrogen in langere periodes van droog weer. Verandering van de klassiek rol van boeren zal hier bij helpen.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?

Wat ons betreft mag de provincie hier veel beter naar luisteren. We staan hierin zij aan zij met andere partijen die liever het tempo van natuurherstel versnellen door de intensieve veehouderij in de provincie aan banden te leggen, en niet door bomen te gaan kappen vanwege stikstof-depositie. Het totale plaatje van luchtkwaliteit, volksgezondheid, waterkwaliteit en dierenwelzijn moet stevig in de smiezen worden gehouden. Burgers doen er goed aan om op groene partijen te stemmen, om hun kandidaat aan te spreken op zijn of haar beloftes, maar ook om op inspraakavonden en vergaderingen van de Provinciale Staten aanwezig te zijn. Maak de afstand zelf ook kleiner.

Is de provincie streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen (zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond)? 

Wat ons betreft mag dat strenger. Hier ligt letterlijk en figuurlijk een schone taak voor de provincie.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

Bij NIDA zijn we ons zeer bewust van de noodzaak om schoner te gaan leven. Als land dat deels onder de zeespiegel leeft, zijn we ontzettend kwetsbaar voor veranderingen in het klimaat. Er zou nauwelijks een provincie Noord-Holland zijn als we niet gauw groener gaan handelen. Dit betekent dat ons klimaatplan verder gaat dan pappen en nathouden. Economische groei is voor ons niet heilig en welvaart definiëren wij op meer wijzen dan alleen financieel: als het water tot aan je kin staat heb je weinig aan je mooie auto. Dus hoewel we begrip hebben voor weerstand vanuit burgers naar windmolens en windturbines, denken we dat het een noodzakelijk onderdeel is van de overgang naar groener leven. Toch zouden we dergelijke windmolens liever langs grote snelwegen zetten en in bebouwde kom vooral op zonnepanelen in willen zetten. Daarnaast wil NIDA dat de provincie stevig investeert in innovatie om overlast te beperken en energieopbrengst te maximaliseren. Laten we als provincie niet zozeer het braafste jongetje of meisje zijn, maar doen waarin we goed zijn: innovatie!