• Vista/Combinatie Houtribdijk i.o.v. Rijkswaterstaat’

Trintelzand wordt groter

ENKHUIZEN Het natuurgebied Trintelzand, dat het afgelopen jaar langs de Houtribdijk in het Markermeer is aangelegd, wordt uitgebreid met nog eens 155 hectare, een oppervlakte vergelijkbaar met zo'n 300 voetbalvelden.

Trintelzand zal daarmee straks een natuurgebied worden van 532 hectare in totaal, vergelijkbaar met de oppervlakte van zo'n 1000 voetbalvelden. De uitbreiding komt te liggen naast het huidige Trintelzand, maar krijgt wel een ander karakter. Het huidige Trintelzand is namelijk een moerasgebied gemaakt met slib. De uitbreiding, daarentegen, zal voornamelijk bestaan uit droge zandplaten. Zo wordt het gebied nog aantrekkelijker voor waterplanten, vissen en vogels.

De werkzaamheden starten naar verwachting eind 2019, als de vergunningenprocedures zijn doorlopen. Voor de uitbreiding reserveert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 5,4 miljoen euro. De provincie Flevoland draagt 1,5 miljoen euro bij. De maatregel is een alternatief voor het leefgebied dat in eerdere plannen gerealiseerd zou worden in de Hoornse Hop. Trintelzand wordt gerealiseerd binnen het project 'Versterking Houtribdijk'.

Een aantal jaren geleden werd duidelijk dat het Markermeer geschikter kon worden gemaakt voor meer dieren- en plantenleven. Sindsdien zijn er veel stappen gezet met als doelstelling om tot een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) te komen en te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Zo is het huidige Trintelzand-natuurgebied aangelegd, vismigratie mogelijk gemaakt en zijn de Marker Wadden aangelegd.

ANDER KARAKTER Het eerste deel van Trintelzand is grotendeels gerealiseerd. Het bestaat uit een moerasgebied, wat gemaakt is met slib. Dit gebied wordt beschermd door stenen dammen. Het gebied wordt nu een kraamkamer voor vissen, zoals snoek en blankvoorn, en voor mosselen en slakken. Deze dieren zijn op hun beurt weer voedsel voor watervogels, zoals de brilduiker en de fuut.

Het ontwerp van het tweede deel is nu ook bekend, maar krijgt een ander karakter. Het nieuwe deel zal voornamelijk bestaan uit zandplaten. Deze zandplaten kunnen en mogen door wind en stroming veranderen. Dankzij stenen dammetjes blijven ze wel binnen de contouren van Trintelzand. Zo ontstaat een landschap met oevers waar planten kunnen groeien. Ook kunnen hier vissen komen om te paaien. Watervogels, zoals de visdief en kuifeend, kunnen terecht om te rusten en om voedsel te zoeken en te vinden.