• Het plan van Landschap architect Copijn voor Missiehuis en omgeving; naast het Missiehuis vier woonblokken met in totaal 109 luxe appartementen.

    Copijn

Veel raadsvragen over Missiehuis plannen

HOORN Het Hoornse college van B&W heeft afgelopen weken veel vragen van raadsfracties gekregen over de ontwikkeling van het Missiehuis en de directe omgeving. Begin augustus waren er al vragen over hoe het kon dat de gemeenteraad in dubio werd gehouden over de vestiging van de kleinschalige school voor voortgezet onderwijs, de Ida Gerhardt Academie, terwijl al duidelijk was dat planontwikkelaar en school een akkoord hadden. Nu zijn er extra vragen of de school niet huisvesting wilde in de voormalige dislocatie van de Copernicus aan Nieuwe Steen 21, terwijl het toenmalige college andere plannen had. 

Een en ander komt voort uit de geplande komst van de SvPO Ida Gerhard Academie met een locatie in Hoorn (geplande opening schooljaar 2019-2020). De school heeft overal in het land vestigingen van middelbare scholen (vanaf VMBOt/havo tot gymnasium), gebaseerd op kleinschaligheid met maximaal 400 leerlingen. De scholenorganisatie kreeg al in 2012 toestemming van het ministerie om ook in Hoorn een locatie te vestigen. De school diende in 2014 een verzoek in tot scholenhuisvesting, waarna het gemeentebestuur die vraag neerlegde bij de stichting Onderwijs Huisvesting Hoorn, die huisvesting van alle middelbare scholen in Hoorn beheert. 

Op 11 juni jongstleden meldt de Missiehuis ontwikkelaar De Nijs, op de nieuwe site voor de Missiehuis-plannen dat er overeenstemming is over de huisvesting van de school in het Missiehuis, aan de achterzijde van het hoofdgebouw. Passend, volgens de ontwikkelaars, in de totale ontwikkeling van Missiehuis plannen, met het centrale gebouw en daarnaast appartementengebouwen in een parkachtige omgeving. (www.missiehuishoorn.nl)

De gemeenteraad in Hoorn bleek na perspublicaties over de vestiging van de school in het Missiehuis verrast. Want bij de bespreking van plannen voor gebouw en gebied (bestemmingsplan) in februari was over vestiging van een school niets gemeld door het college van B&W. Achteraf is duidelijk dat het toenmalige college van B&W van de interesse van de school voor het Missie op de hoogte was, maar dat niet in de bestemmingsplan bespreking van februari bekend maakte. 

Raadsfracties CDA, HOP, PvdA en VOCH stellen er per 1 augustus vragen over in een brief waarin ze aangeven heel boos te zijn omdat ze geacht werden plannen te bespreken zonder volledig geïnformeerd te zijn en dat ze van de Ida Gerhard Academie plannen in het Missiehuis pas later uit de pers en vanaf websites van de projectontwikkelaar moesten vernemen. 

Connectie met Nieuwe Steen? 

Nieuwe vragen van raadsfracties VVD en Fractie Tonnaer gaan over de vraag of ook de snelle verkoop van voormalig Copernicus schoolgebouw Nieuwe Steen 21 met de zaak te maken heeft. In hun brief aan het college van B&W vragen de partijen zich af of de Ida Gerhard Academie geen interesse had voor het leeg te komen gebouw aan de Nieuwe Steen 21. 

De partijen waren in 2016 tegen de verkoop van het gebouw aan Intermaris om er woningen van te maken. Daarom vroegen ze het college toen om een breed onderzoek te doen naar de vraag of het gebouw beter voor onderwijs beschikbaar kon blijven. "Dat onderzoek is niet uitgevoerd", constateren partijen nu en ze verwijten het college een passieve houding in deze. Verbaasd waren partijen eerder al om de snelle verkoop aan Intermaris.

VVD en Fractie Tonnaar daarover nu: "Door deze haastige verkoop aan Intermaris is de schijn gewekt dat vestiging van de SvPO (Ida Gerhardt Academie) in het schoolgebouw Nieuwe Steen 21 moest worden voorkomen. Onze fracties kunnen zich nauwelijks voorstellen dat hier van kwade opzet sprake is. Toch willen wij zeker weten dat deze veronderstelling onjuist is."