Vijf scenario's voor Hoorns Kerkplein

HOORN De Hoornse gemeenteraad krijgt vijf toekomstscenario's voorgelegd over het Kerkplein. Om daar een besluit over te nemen na besprekingen in december.

Gemeente Hoorn maakte over de toekomst van het Kerkplein het volgende bericht:


In december buigt de gemeenteraad zich over vijf toekomstscenario's voor een nieuwe en
aantrekkelijker inrichting van het Kerkplein. De scenario's komen voort uit de evaluatie van de
proef op het Kerkplein. Uit de evaluatie blijkt dat de bewoners en ondernemers uit de omgeving
van het Kerkplein verdeeld zijn. De helft wil 10 of minder parkeerplaatsen, de andere helft 30 of
meer parkeerplaatsen. De rest van de stad spreekt een duidelijke voorkeur uit voor het scenario
met 10 parkeerplaatsen.
Ambitie
In juni 2016 stelde de gemeenteraad de Integrale visie voor de binnenstad vast. Hierin staat de ambitie
om van het Kerkplein een aantrekkelijk plein te maken, met minder auto's en meer verblijfskwaliteit.
Begin 2017 ging de gemeente met inwoners en ondernemers in gesprek over hun ideeën voor een
aantrekkelijk Kerkplein. Via verschillende inloopbijeenkomsten, sociale media en het digitale
ideeënplatform Argu kwamen honderden ideeën voor de toekomst van het plein binnen.
Proef
Op basis van deze ideeën startte de gemeente in april 2017 een proef met een andere inrichting van het
plein. Een groot deel van de parkeerplaatsen maakte plaats voor grote (verplaatsbare) plantenbakken
met bomen en groen en bankjes. De fietsenrekken werden verplaatst naar de noordkant van het plein.
Doel was om ervaring op te doen met minder parkeerplaatsen en meer ruimte voor een andere inrichting
van het plein. Er kwamen veel reacties op de proef, zowel negatief als positief. Op basis van die signalen
is de proef aangepast. In totaal probeerde de gemeente drie proefopstellingen uit: met 10, 20 en 30
parkeerplaatsen.
Evaluatie
In oktober vroeg de gemeente direct belanghebbenden uit de omgeving van het plein en ook de rest van
de stad om een voorkeur uit te spreken voor een toekomstscenario. Zij konden kiezen uit de drie
uitgeprobeerde proefopstellingen, of een eigen ingebracht scenario. Vanuit de buurt van het Kerkplein
spraken 80 bewoners en ondernemers hun voorkeur uit. Ruim 870 mensen deden mee aan de enquête
voor de stad. Het ging om twee gescheiden evaluaties, om eventuele verschillen van mening tussen de
buurt en de rest van de stad inzichtelijk te maken.
Uit de evaluatie komen naast de drie uitgeprobeerde proefopstellingen (10, 20 en 30 parkeerplaatsen)
twee scenario's het meest naar voren; een scenario met 0 parkeerplaatsen en een scenario dat uitgaat
van de oude situatie met 60 parkeerplaatsen.

Buurt is verdeeld
Wanneer de reacties van de inloopbijeenkomst en de online enquête voor de buurt bij elkaar worden
opgeteld, krijgt het scenario met 10 parkeerplaatsen met 32% van de deelnemers uit de buurt meeste
steun, gevolgd door scenario 3 (30 parkeerplaatsen) met 24 % en scenario 2 (20 parkeerplaatsen) met
13 %. Zoomen we iets meer uit, dan zien we echter dat de buurt min of meer 50/50 verdeeld is tussen de
scenario's met 10 of minder parkeerplaatsen en de scenario's met 30 of meer parkeerplaatsen (de oude
situatie). De buurt kiest dus verdeeld.
Stad voor scenario met 10 parkeerplaatsen
Van de 877 respondenten op de online enquête voor de rest van de stad spreekt een duidelijke
meerderheid van 60% zich uit voor scenario 1. Scenario's 2 en 3 zijn beide voor ongeveer 15% van de
deelnemer het voorkeursscenario. Ongeveer 10% van de respondenten brengt een eigen scenario in.
Een enkele keer gaat het om een variant op één van de proefopstellingen (bv. een andere indeling, geen
verschil tussen zomer- en winteropstelling, of overdag parkeren en 's avonds niet). Twee scenario's
worden relatief veel genoemd, namelijk geen of zo weinig mogelijk parkeerplaatsen (25x) en de oude
situatie of zoveel mogelijk parkeerplaatsen (15x). Vanuit de rest van de stad is er dus een duidelijke
voorkeur voor scenario 1.
Raad is aan zet
Op 12 en 19 december buigen de raadscommissie en de gemeenteraad zich over de evaluatie van de
proef en een raadsvoorstel met daarin de vijf meest gesteunde scenario's. De raad wordt gevraagd om
een keuze te maken voor één van de scenario's. Dit besluit is dan het startschot voor de uitwerking van
één scenario in een concreet ontwerp voor de inrichting van het Kerkplein. Het college van B en W
verwacht na de verkiezingen een ontwerp met budget aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen. De
herinrichting van het Kerkplein kan dan naar verwachting eind 2018/begin 2019 plaatsvinden.