• Fer Beerepoot weet van vele Vitale Dorpen-initiatieven in de brochures.

    Irina Hoffer

Vitale dorpen Drechterland deze maand concreet van start

VENHUIZEN/SCHELLINKHOUT Het burgerparticipatieproject Vitale dorpen in Drechterland is in 2015 van start gegaan. Deze maand neemt de gemeenteraad een besluit over de uitwerking van een paar grootschaligere plannen voor de ontwikkeling van het dorpscentrum van Venhuizen en Schellinkhout. Projecten die met de inbreng van inwoners tot stand zijn gekomen.

De gemeente heeft in alle kernen aan inwoners gevraagd hoe de leefbaarheid in hun dorp voor de middellange termijn geborgd kan worden. De dorpsgesprekken leverden veel ideeën op. Deze zijn vertaald in concrete acties waarmee de inwoners zelf aan de slag zijn gegaan door allianties te sluiten.

KLANKBORDGROEP Voor het ontwikkelen van een nieuw dorpscentrum, een woningbouwplan, het aanleggen van wandelpaden of het oprichten van een multifunctionele accommodatie ligt de uitwerking van de bewonersinitiatieven in handen van de gemeente. De allianties hebben hierin een rol als klankbordgroep.

WONINGBEHOEFTE In 2019 gebeurt er in Drechterland veel als het gaat om woningbouw en ruimtelijke ontwikkelingen. Actuele onderwerpen zijn de ontwikkeling van het dorpscentrum in Venhuizen en Schellinkhout, het woningbouwplan Kerkbuurt Wijdenes, ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in Westwoud en woningbouw inclusief een dorpspark in plan Reigersborg Zuid in Hoogkarspel. Uit onderzoeken naar de woningbehoefte blijkt dat er veel vraag is naar woningen voor jongeren, ouderen en starters in de meeste kleine kernen.

DORPSGESPREKKEN In Venhuizen wil de gemeente het centrum een nieuwe impuls geven. De dorpsgesprekken leverden diverse ideeën op. Op basis van deze visie ligt er nu een plan van aanpak waarover de gemeenteraad in april een besluit neemt.

Wethouder Dirk te Grotenhuis (Vitale dorpen): "Woningbouw is een van de belangrijke onderdelen binnen de herinrichting van het centrum in Venhuizen. Het voormalige gemeentehuis in combinatie met het gebied achter de Roode Leeuw is daarvoor een geschikte locatie."

SKITTELJACHT De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de herontwikkeling van deze locatie voor woningbouw. "Voor het voormalige jeugdgebouw Skitteljacht wordt onderzocht of dit gebouw nodig is als extra locatie voor de naast gelegen school. Wanneer dit niet het geval is wordt voorgesteld om woningen in het gebouw te realiseren."

Ook in Schellinkhout kwamen bewoners met ideeën voor het herinrichten van hun dorp. Bewoners hebben twee allianties gesloten die zich hebben gebogen over de thema's Wonen en Dorpsfuncties. Samen met de gemeente hebben zij een stedenbouwkundige visie laten maken om richting te geven aan de toekomst.

NIEUW DORSPHUIS Er ligt nu op basis van de visie een ontwikkelplan waarover de gemeenteraad in april een besluit neemt. Een nieuw dorpshuis en woningbouw zijn de belangrijkste onderdelen van dit plan. Op de plek van het huidige dorpshuis komen een nieuw dorpshuis, een zaal voor binnensporten en appartementen. Achter de school wil de gemeente een terrein voor buitensporten maken. Hoe de omgeving van de school er straks uit moet zien, wordt door de school en de gemeente gezamenlijk uitgewerkt.

VOETBALVELDEN Voor de bouw van nieuwe woningen is de locatie van de voetbalvelden in beeld. Na het opheffen van de voetbalvereniging worden de voetbalvelden na het volgende seizoen niet meer gebruikt. Zodra de gemeenteraad akkoord is met dit plan gaan we starten met de officiële procedure om op die plek woningen te kunnen bouwen.

VERENIGINGSLEVEN Inwoners van Westwoud gaven in de dorpsgesprekken aan dat zij trots zijn op het verenigingsleven in hun dorp. Om dit voor de toekomst te behouden is de wens om de school, verenigingen en andere activiteiten onder één dak te brengen. Het realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA) is een van de allianties waarmee inwoners, samen met de gemeente aan de slag zijn gegaan. Na de vaststelling van de visie voor een MFA werkt de gemeente nu samen met de school en Woningstichting Het Grootslag aan een concreet voorstel.

HUURAPPARTEMENTEN De alliantie is hierbij als klankbord betrokken en ook de verenigingen leveren hun input. Naar verwachting zal de gemeenteraad rond de zomer een besluit nemen over de realisatie van een MFA. De MFA komt achter dorpshuis De Schalm en biedt ruimte aan school de West Wijzer, de peuterspeelzaal en mogelijk ook aan kinderopvang en Jeugdwerk Westwoud. Ook worden in de MFA huurappartementen gerealiseerd. De gemeente onderzoekt of renovatie en uitbreiding van de gymzaal mogelijk is. De huidige locatie van de school is in beeld voor woningbouw.

SPORTKOOI In Wijdenes komt een nieuw woningbouwplan aan de Kerkbuurt met daarin ruimte voor een sportkooi. De gemeenteraad heeft in januari het stedebouwkundigplan voor deze locatie vastgesteld. Dit plan is met inbreng van inwoners en Vitale dorpen-allianties tot stand gekomen.
Op een inloopavond in maart hebben we de inwoners geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan en de inspraakprocedure. De planning is dat de gemeenteraad in juni het bestemmingsplan vaststelt en we na de zomer het pannaveld kunnen aanleggen.

GROOT GROEN RECREATIEGEBIED Vanuit de dorpsgesprekken in Hoogkarspel kwam de wens voor een dorpspark. Een wens die gerealiseerd kan worden in het nieuwe woningbouwplan Reigersborg Zuid V. Het dorpspark wordt met hulp van de Vitale dorpen-alliantie Dorpspark ontworpen en bestaat uit een groot groen recreatiegebied met wandelroutes, speelelementen en ecologische oevers. De gemeenteraad heeft het stedenbouwkundig plan in februari vastgesteld. Met deze fase van Reigersborg sluit Drechterland een groot nieuwbouwproject af in oogkarspel. Daarmee is de woningbehoefte in Hoogkarspel voor een groot deel vervuld.

Het ronde tafel gesprek (RTG) over de ontwikkeling van het dorpscentrum in Venhuizen en Schellinkhout vindt plaats op 8 april. De RTG is openbaar. De gemeenteraad besluit over het voorstel op 25 april.