• Bestuursregio Westfriesland komt met 'Pact van Westfriesland 7.1'

    regio Westfriesland

"Zeven gemeenten, één geluid"

WEST-FRIESLAND De zeven West-Friese gemeenten hebben voor hun samenwerking een nieuw Pact van Westfriesland vastgelegd. In november moeten de afspraken en ambities uit de nieuwe overeenkomst een concrete uitwerking hebben gekregen in een 'Uitvoeringsprogramma'. Met daarin een agenda met concrete plannen voor de korte termijn van twee jaar en voor de langere termijn van vijf jaar. Alles onder de noemer: Pact van Westfriesland 7.1: 7 gemeenten, 1 geluid. 

In het nieuwe Pact van Westfriesland zijn ambities vastgelegd op het vlak van wonen, werken, zorg en onderwijs. Die ambities moeten regionaal worden opgepakt, omdat ze anders niet te realiseren zullen zijn, zo is de redenering. Tot die ambities behoren onder meer:  versnellen van woningbouw, werken aan eerlijker woonruimte-verdeelsysteem, toekomst bestendig maken van werk- en winkellocaties, regionaal een strategie en investeringsplan hebben voor grote evenementen, recreatie en toerisme, bereikbaar houden van voorzieningen in (dorps)kernen, bereikbaar houden van de regio met OV, autowegen en recreatieve verbindingen, 'één informatie/energieloket' voor zowel inwoners als ondernemers, in de zorg meer sturen op resultaat als het gaat om gezamenlijk inkopen van zorg. 

In het Pact van Westfriesland is afgesproken dat drie burgemeesters de kar gaan trekken; dat zijn Jan Nieuwenburg (Hoorn), Gertjan Nijpels (Opmeer) en Michiel Pijl (Drechterland). Zij erkennen dat de ambities 'stevig' zijn. Maar, zo stelt Nijpels: "Het Pact is geen papieren tijger". Hij wijst erop dat er nu reeds de daad bij het woord wordt gevoegd: "We investeren gezamenlijke in evenementen zoals de Westfriese Iron Man en zetten we de regio op de kaart met het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2020".

De zeven West-Friese gemeenten legden in 2013 voor het eerst de samenwerking vast in een Pact van Westfriesland. Na overleg met bedrijfsleven, zorg en onderwijs is nu de toekomst agenda vastgelegd met de ambities. Een Uitvoeringsprogramma.is de volgende stap. 

Samenwerkingsverband Westfriesland vatten de inzet en inhoud van het Pact van Westfriesland 7.1 als volgt samen in het volgende bericht: 

Westfriese raden bekrachtigen maatschappelijke opgaven tot 2025

 

De gemeenteraden in Westfriesland hebben de ambitie om een aantrekkelijke Top-tienregio te zijn op het gebied van wonen, werken, zorg onderwijs, verkeer en vrije tijd. De afgelopen maanden hebben de gemeentebesturen samen met Westfriese partners zoals ondernemers, maatschappelijke -, zorg- en onderwijsinstellingen de opgaven voor de komende jaren verkend. Zo ontstaat het Pact van Westfriesland 7.1: 7 gemeenten, 1 geluid. De richting is nu vastgesteld door de raden. Later dit jaar volgt een uitvoeringsprogramma waarin deze wensen en ambities van de regio worden uitgewerkt. Opgaven die mogelijk worden uitgewerkt zijn een regionale strategie en investeringen voor evenementen, recreatie en toerisme, het uitvoeren van een stresstest voor klimaat, het verduurzamen van bedrijventerreinen en het bereikbaar houden van voorzieningen in de kernen.

 

Wat zijn de wensen voor de toekomst van de regio?Westfriesland is een regio waar je wilt wonen, werken en recreëren. Dat willen de gemeenten behouden en voortzetten voor hun inwoners en bedrijven. Samenwerken doen zij al jaren en op veel manieren, maar de wereld verandert en de wensen van inwoners en organisaties daarmee ook. In de gesprekken met Westfriese partners zijn verschillende ambities geuit en activiteiten die daaraan bij kunnen dragen. Voorbeelden zijn:

•     Versnellen van woningbouw, werken aan een eerlijker woonruimteverdeelsysteem;

•     Toekomstbestendiging werk- en retaillocaties;

•     Regionale strategie en investeringen voor evenementen, recreatie en toerisme;

•     Stresstest uitvoeren voor klimaat;

•     Verduurzamen van bedrijventerreinen;

•     Bereikbaar houden van voorzieningen in de kernen;

•     Bereikbaar houden van regio via OV, autowegen en recreatieve verbindingen;

•     Eén informatie/energieloket voor inwoners en ondernemers;

•     Uitvoeren van de nieuwe strategie zorg en inkoop: meer sturen op resultaat van de zorg met meer inbreng van de cliënt.
 

Stevige ambities en grote slagkrachtDe bestuurlijk trekkers van het Pact zijn drie burgemeesters, Jan Nieuwenburg (Hoorn), Gertjan Nijpels (Opmeer) en Michiel Pijl (Drechterland). Zij zijn trots op deze eerste mijlpaal voor de toekomst van de regionale samenwerking.
Jan Nieuwenburg: 'We willen de regio de komende jaren leefbaar, levendig en vitaal houden met een rechtvaardig sociaal beleid. We gaan samen werken aan klimaatneutrale doelen en geven ruimte voor talent en innovatie. Daarnaast hebben we oog voor de basis die de regio biedt aan ondernemers binnen de agrarische sector en voor kleine -en middelgrote ondernemers. Dat maakt onze regio uniek. Bovendien hebben wij de metropool regio Amsterdam (MRA) veel te bieden.' 

 

Gertjan Nijpels: 'Onze ambities zijn stevig, maar wel voorwaarden voor een welvarende toekomst. In tijden waarin de financiën en taken onder druk staan en er veel wordt verwacht van gemeenten, zijn wij trots op de samenwerking en toekomstplannen. Het Pact is geen papieren tijger, maar we voegen nu al de daad bij het woord. We investeren gezamenlijke in evenementen zoals de Westfriese Iron Man en zetten we de regio op de kaart met het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2020.  '

 

Michiel Pijl: 'Onze ambities waarmaken kan alleen, als we daar gezamenlijk de schouders onder zetten. De regio kan opgaven aanpakken dankzij de grote slagkracht van Westfriese partners binnen het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en maatschappelijke veld. Zij zijn bij de uitwerking en uitvoering nauw betrokken.'

 

Historie

Het eerste Pact dateert van 2013. Na vijf jaar is deze geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat het Pact voortgezet moet worden met meer focus in de opgaven en ambities. In het afgelopen jaar is daaraan hard gewerkt met de hulp van ondernemers, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Uitvoeringsprogramma
Nu de opgaven en ambities voor het Pact door alle gemeenteraden zijn vastgesteld, is de volgende stap om deze in de komende maanden verder uit te werken tot een concreet uitvoeringsprogramma. Hierbij worden opnieuw de gemeenteraden, het Westfriese bedrijfsleven, maatschappelijke-, zorg- en onderwijsinstellingen en overheidspartners betrokken. Samen zijn zij eigenaar van het Pact van Westfriesland 7.1. In het uitvoeringsprogramma wordt een korte termijn van 2 jaar en langere termijn van 5 jaar aangehouden voor het realiseren van de doelen. In november buigen de raden zich over een concept uitvoeringsprogramma. In het voorjaar van 2020 wordt het uitvoeringsprogramma apart aan de gemeenteraden voorgelegd ter besluitvorming.