• Zita Pels

    GroenLinks

Zita Pels (GroenLinks): 'Provincie moet inzetten op nieuwe OV-vormen, zoals lightrail van en naar Amsterdam'

NOORD-HOLLAND De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen lokale kandidaten aan het woord. Dit keer Zita Pels, lijsttrekker GroenLinks.  

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen? 
De provincie gaat over heel veel belangrijke dingen. Gaan we nog meer asfalt leggen voor auto's of gaan we fietsroutes en het openbaar vervoer verbeteren? Houden we het buitengebied rond de Castricumse kernen open of mag er in die gebieden gebouwd worden? Gaan we nu snel werk maken van duurzame energie en de rekening eerlijk verdelen of blijven we achteraan hobbelen in alle Europese lijstjes? GroenLinks gaat ook in de provincie het verschil maken! Een groot onderwerp waarover de Staten na verkiezingen moeten beslissen is bijvoorbeeld of Schiphol van de provincie wel of niet mag groeien. Wij zijn daarin heel helder. Voor GroenLinks is de groei van Schiphol geen optie. Wij willen inzetten op snelle en betaalbare internationale treinen.

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Inbreiden binnen de bebouwde kom of een leegstaand bedrijventerrein omtoveren tot woonwijk klinkt leuk, maar blijkt in de praktijk erg lastig. Bovendien is het vaak een druppel op een gloeiende plaat. Is het tijd dat de provincie de mogelijkheden voor gemeenten om uit te breiden gaat verruimen? Met andere woorden: moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Het is gelukkig niet nodig om de groene gebieden rond de steden en dorpen in Noord-Holland vol te bouwen voor om het schrijnende tekort aan betaalbare woningen op te lossen. Er zijn al heel veel plekken in bebouwde kommen waar de schop in de grond kan voor nieuwe woningen. Projectontwikkelaars willen ons met hun stevige lobby doen geloven dat er echt geen andere optie is dan bouwen in het groen, maar dat is onzin. GroenLinks vindt dat we  woningen moeten bouwen waar het nu al kan in plaats van nog meer groen op te offeren.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie Holland boven Amsterdam opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?

Wat GroenLinks betreft hoeven er niet meer toeristen te worden aangetrokken, maar kan de spreiding beter. In Castricum zijn bijvoorbeeld nog wel mogelijkheden om toerisme duurzaam en kleinschalig te laten groeien. Waar we wel voor moeten waken is dat we niet het prachtige kustgebied opofferen aan een te grote toestroom van toeristen. Voor een verantwoorde ontwikkeling van toerisme is een goed netwerk van openbaar vervoer en samenwerking tussen provincie en gemeenten belangrijk. Daar profiteren natuurlijk ook de inwoners van!

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

In Noord-Holland wordt het meeste geld nu gereserveerd voor aanleg en onderhoud van nieuwe wegen. Het openbaar vervoer komt er bekaaid vanaf. GroenLinks wil dat de provincie zich gaat bezig houden met 'nieuwe' vormen van openbaar vervoer, zoals lightrail van en naar Amsterdam. Verder zijn er verschillende buslijnen verdwenen terwijl er dure nieuwe wegen worden aangelegd waar veel weerstand tegen is, zoals de verbinding tussen de A8 en A9. Als het aan GroenLinks ligt komt er door de hele provincie een netwerk van snelle lijnen aangevuld met een uitgebreid en fijnmazig netwerk van aanvullende lijnen.

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

GroenLinks is het helemaal met de natuurbeschermers eens. Als we niets doen verdwijnt het veen en blijft de bodemdaling doorgaan, met alle gevolgen van dien voor huizen, wegen, dijken en niet te vergeten de CO-2 uitstoot. Kortom: er moet iets veranderen. Voor landbouw is ook in de toekomst plek in Noord-Holland, maar dan moet het wel anders dan nu. GroenLinks vindt dat de provincie in gesprek moet met de boeren en moet helpen om te schakelen naar een andere vorm van landbouw.

[Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op (en communicatie over cq inspraakmogelijkheden bij)
het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?]

Nee, dit heeft het provinciebestuur niet goed aangepakt. Aan de ene kant hebben PWN en Staatsbosbeheer veel expertise in huis en zijn ze zeer gedreven om de biodiversiteit in het gebied te vergroten. Maar als zoveel mensen aangeven dat ze zich  overvallen voelen door deze plannen dan gaat er iets goed mis. GroenLinks vindt dat je altijd open moet staan voor wat er leeft bij onze inwoners en alternatieven van bewoners serieus moet onderzoeken. Dit gebeurt nu niet voldoende.

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen, zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond?

De gezondheid van de inwoners staat voor ons op nummer één. GroenLinks heeft meerdere malen aan het provinciebestuur gevraagd om strenger op te treden, en Tata Steel te dwingen tot maatregelen. Tot nu heeft die optie nooit op tafel gelegen. Het is inmiddels wel duidelijk dat het effect van boetes, die ook nog eens fiscaal aftrekbaar zijn, nihil zijn.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoeveel horizonvervuiling is acceptabel?

GroenLinks heeft grote klimaatambities: een provinciaal energieakkoord waarin we afspreken dat Noord-Holland in 2040 klimaatneutraal is en de kosten hiervoor eerlijk worden verdeeld. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Het huidige
provinciebestuur heeft er een rommeltje van gemaakt. Gemeentes die graag meer windmolens willen, zoals Amsterdam, Diemen en Waterland krijgen nu geen toestemming van de provincie omdat die vindt dat er al genoeg windmolens zijn. Op andere plekken, waar windmolens minder goed in het landschap passen en er veel weerstand was, drukte de provincie haar plannen door. De provincie moet haar verantwoordelijkheid nemen om de klimaatdoelen te halen. Meer zonne- en windenergie zijn absoluut nodig, maar dan wel met aandacht voor draagvlak en burgerparticipatie: omwonenden moeten kunnen meeprofiteren van de opbrengsten.